CENY TRANSFEROWE | ANALIZA PORÓWNAWCZA | AUDYT TP

Zapytaj o ofertę

Dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla większości podmiotów obecnych na rynku, coraz mocniej wpływając na sytuację ekonomiczną i podatkową zarówno dużych i średnich, jak i małych przedsiębiorstw.

Ze względu na fakt, iż ceny ustalane w takich transakcjach znajdują odzwierciedlenie w wysokości przychodów i kosztów podatkowych, istnieją przepisy nakładające szczególne obowiązki na podmioty powiązane, w tym obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (zwanej również dokumentacją cen transferowych).

Należy zauważyć, że obowiązek sporządzania dokumentacji cen transakcyjnych występuje w obrocie gospodarczym relatywnie często, ponieważ pojęcie transakcji jest definiowane szeroko, obejmując obszary, które intuicyjnie nie kojarzą się podatnikom z transakcją jak np. założenie spółki osobowej, udzielenie gwarancji lub poręczenia.

W ramach naszej praktyki, udzielamy wsparcia naszym Klientom we wszystkich obszarach związanych z cenami transferowymi, zarówno na etapie planowania transakcji lub restrukturyzacji, jak i w trakcie oraz po ich przeprowadzeniu. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podatkowego w transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pomagamy naszym Klientom w identyfikacji i wypełnieniu wszelkich obowiązków, które skutkują minimalizacją ryzyka doszacowania dochodu lub odpowiedzialności karnoskarbowej osób decyzyjnych.

Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych będących skutecznym narzędziem obrony rynkowego charakteru transakcji w toku kontroli urzędu skarbowego. Doradzamy Klientowi wybór właściwej metody ustalania ceny transferowej w konkretnym stanie faktycznym oraz przeprowadzamy kompletną analizę danych porównawczych w oparciu o wyniki osiągane w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne. Nasze analizy opierają się na wiarygodnych informacjach pochodzących z certyfikowanych baz danych, z których korzystają również urzędy skarbowe. Oprócz elementów wymaganych przez przepisy prawa, przygotowujemy dla Klientów zindywidualizowane raporty pozwalające samodzielnie modelować warunki transakcji z podmiotem powiązanym w następnych latach podatkowych.

Nasza oferta

Analiza porównawcza

Przeprowadzenie analizy danych porównawczych, począwszy od 2019 roku, jest obowiązkową częścią dokumentacji cen transferowych, a osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, są zobligowane do zapewnienia zachowania zasady ceny rynkowej w transakcji pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej.

Ustalenie ceny w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi często jest zadaniem, które wiąże się z trudnościami dla podatników. Bazują oni na cenach ustalanych we wcześniejszych latach lub posiłkując się niemiarodajnymi informacjami z rynku, np. porównując pożyczkę wewnątrzgrupową do kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką.

W celu ustalenia poziomu ceny (lub wynagrodzenia lub samej marży albo narzutu) w porównywalnych transakcjach realizowanych przez podmioty niepowiązane zazwyczaj wskazane jest wykonanie analizy porównawczej (ang. benchmark study). Opierając się na danych finansowych, a także uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, okres przeprowadzenia i wolumen transakcji oraz szereg innych kryteriów możliwe jest wyznaczenie przedziału, w jakim powinna być określona standardowa cena w operacji gospodarczej danego typu.

Nasza oferta

Polityka cen transferowych

Polityka cen transferowych prowadzona zarówno na poziomie grupy, jak i na poziomie jednostki wymaga kompleksowej wiedzy o strategii, planach, kondycji finansowej czy zasobach ludzkich zainteresowanych podmiotów. Równie istotne jest zdobycie jak najobszerniejszych informacji na temat funkcjonowania branży, w której działa grupa. Połączenie tych elementów pozwala na przygotowanie indywidualnej polityki cen transferowych dopasowanej do potrzeb danej grupy czy podmiotu.

Polityka cen transferowych jest niezbędna, jeśli podmiot dokonuje regularnych transakcji z podmiotami powiązanymi, a każdy szczegół dotyczący faktycznej działalności podmiotu, grupy lub ich otoczenia może mieć decydujący wpływ na wybór sposobu rozliczeń transakcji.

Polityka cen transferowych stanowi narzędzie do efektywnego zarządzania kosztami. Profesjonalnie przygotowana polityka TP uwzględnia płynność relacji biznesowych oraz jest elastyczna wobec zmian następujących na rynku.

Od 01.01.2017 roku polityka cen transferowych (zasady wyznaczania cen transakcyjnych) jako część składowa dokumentacji grupowej (masterfile) jest obowiązkowym elementem dokumentacji TP dla największych podatników.

Nasza oferta

Audyt cen transferowych

Ceny transferowe są obszarem newralgicznym podatkowo w ramach grupy kapitałowej. Podatnicy uważają, że nieprawidłowe rozliczenia TP prowadzą jedynie do doszacowania dochodu dla jednej ze stron transakcji. W rzeczywistości skutek ten jest bardzo dotkliwy, szczególnie gdy podatnik nie posiada dokumentacji cen transferowych i organ podatkowy ma prawo zastosować 20% lub 30% dodatkową stawkę sankcyjną do opodatkowania różnicy pomiędzy wartością dochodu zadeklarowanego przez podatnika a wartością dochodu ustaloną przez organ podatkowy.

Nie jest to jednak jedyna negatywna konsekwencja braku rzetelności w rozliczeniach cen transferowych. Oprócz niej występują zazwyczaj inne niekorzystne następstwa:

  • w podatku dochodowym – np. zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów dla strony nabywającej towary lub usługi, brak prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów przy tzw. pustych transakcjach, określenie przychodu z nieodpłatnego świadczenia,
  • w podatku VAT – np. zwiększenie podstawy opodatkowania, gdy uprzednio ustalona wartość transakcji była za niska,
  • odsetki od zaległości podatkowych (niekiedy nawet za okres przekraczający 5 lat),
  • sankcje karnoskarbowe dla osób odpowiedzialnych.
Nasza oferta

Kontrola cen transferowych

Ceny transferowe są przedmiotem intensywnych kontroli urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych. Z uwagi na skomplikowanie procedury podatkowej oraz niezbyt przejrzystą systematykę przepisów o cenach transferowych podatnik poddany kontroli jest często nieświadomy przysługujących mu praw i ciążących na nim obowiązków.

Należy podkreślić w tym miejscu, że w ramach kontroli TP urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy ma prawo wezwać podatnika do dostarczenia dokumentacji podatkowej (TP) w terminie 7 dni od doręczenia żądania.

Sankcją za nieprzedstawienie dokumentacji w tym nieprzekraczalnym terminie może być zastosowanie dodatkowej 30% stawki podatku od doszacowanego dochodu z tytułu nieudokumentowanej transakcji.

W istocie wszystkie wysiłki podatnika skupiają się na przygotowaniu dokumentacji, podczas gdy nie jest on w stanie bronić skutecznie swoich racji nie będąc zapoznanym z podstawowymi zasadami procedury kontroli.

Nasza oferta

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Uprzednie porozumienie cenowe (advanced pricing agreement; APA) stanowi najskuteczniejszy instrument minimalizujący ryzyko podatkowe na gruncie cen transferowych. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie APA bardzo istotnie poszerzają krąg podatników będących zainteresowanych zawarciem porozumienia.

Najważniejszymi korzyściami płynącymi z zawarcia porozumienia są:

  • brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,
  • potwierdzenie przez Ministra Finansów prawidłowego wyboru i zastosowania metody kalkulacji ceny transferowej – brak możliwości kwestionowania tych aspektów transakcji na etapie kontroli urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego,

Od 2018 roku, zgodnie z treścią art. 15e ustawy o CIT, podatnicy są zobowiązani do stosowania limitu zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych, jeżeli ich wartość przekracza 3 miliony złotych w ciągu roku podatkowego.

Nadwyżka kosztów poniesionych ponad wartość 3 milionów złotych może stanowić koszty uzyskania przychodu jedynie w kwocie nieprzekraczającej równowartości 5% tzw. podatkowej EBITDA.

Atrakcyjność APA znacząco wzrosła w ostatnich kilkunastu miesiącach z uwagi na fakt, że nabywając usługi w ramach transakcji objętej uprzednim porozumieniem cenowym można zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków poniesionych na nabycie takich usług.

Nasza oferta

Kontakt

Łukasz Chmielecki doradca podatkowy

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346