DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Bieżące doradztwo podatkowe (hot-line)

Bieżące doradztwo podatkowe (hotline) zapewnia szybką odpowiedź na wszelkie interesujące zagadnienia podatkowe, które dotyczą Państwa działalności. W ramach naszego wsparcia zapewniamy udzielanie telefonicznych oraz mailowych porad na tematy związane z obowiązkami podatkowymi lub skutkami podatkowymi różnych zdarzeń mających miejsce w związku z prowadzeniem biznesu.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego mogą Państwo zwrócić się do nas z dowolnym problemem podatkowym, na który udzielimy odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. W przypadku bardziej złożonych problemów przygotujemy opinię prawną lub analizę podatkową.

Dzięki naszemu bieżącemu doradztwu podatkowemu mogą Państwo liczyć na wsparcie w każdym momencie, bez konieczności ustalania każdorazowo warunków współpracy i podpisywania umowy.

Nasza oferta

Planowanie podatkowe

Doradzamy naszym klientom jak osiągnąć zakładany cel biznesowy w sposób bezpieczny i korzystny podatkowo. Dążymy do tego aby zapewnić naszym klientom rozwiązania gwarantujące przede wszystkim bezpieczeństwo podatkowe, których wdrożenie wiązać się będzie z efektywnym opodatkowaniem biznesu lub planowanej transakcji

Specjalizujemy się w opracowywaniu korzystnych pod kątem podatkowym struktur biznesowych oraz doradztwie w zakresie najbezpieczniejszego i najkorzystniejszego pod kątem podatkowym wariantu planowanego działania.

Wspieramy w doborze rozwiązań pozwalających w sposób efektywny pod kątem podatkowym prowadzić biznes, jak również pomagamy optymalnie pod kątem kosztowym zakończyć działalność.

Nasza oferta

Postępowania podatkowe

Oferujemy wsparcie w zakresie zarówno kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych, jak i postępowań podatkowych. Z uwagi na postępującą specjalizację i informatyzacja organów podatkowych wszczynane kontrole i postępowania są coraz częściej bardziej dokładne i nacelowane na konkretne naruszenia i uchybienia.

Z tego względu w toku kontroli i postepowania podatkowego coraz częściej niezbędna jest specjalistyczna wiedza i przygotowanie podatnika. Tylko w takim przypadku możliwe jest podjęcie odpowiednich działań, które pozwolą zabezpieczyć interes podatnika oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnego domiaru i sankcji finansowych oraz karnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w toku kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na zabezpieczenie ich interesu prawnego i wyłączenie ryzyka nadużyć ze strony organów podatkowych.

Nasza oferta

Due diligence

Zapewniamy skuteczne wsparcie przy dokładnej weryfikacji sytuacji podatkowej przedsiębiorstw oraz spółek, których nabycie lub przejęcie jest rozważane przez naszych klientów.

Celem naszego due diligence podatkowego jest uzyskanie pewności co do bezpieczeństwa podatkowego planowanej transakcji oraz sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorstwa lub spółki, której nabycie jest przedmiotem planowanej transakcji W oparciu o naszą analizę klient otrzymuje cenne informacje na temat prawidłowości rozliczeń podatkowych, zaległości podatkowych, a także potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego.

Opierając się na naszym doświadczeniu transakcyjnym dostarczamy naszym klientom cennych informacji pozwalających na ocenę podatkowej racjonalności planowanej inwestycji i ryzyk towarzyszących transakcji. W oparciu o nasze badanie due diligence klient zyskuje nie tylko bezpieczeństwo, lecz także potencjalny instrument pozwalający na negocjację warunków umowy, jej ceny, a także obowiązków i gwarancji sprzedawcy. Nasze raporty z badań pozwoliły niejednokrotnie znacząco obniżyć cenę nabycia dużych przedsiębiorstw i spółek.

Nasza oferta

Audyt podatkowy

Oferujemy naszym klientom audyt podatkowy, który weryfikuje sposób prowadzenia ewidencji podatkowej i ocenia prawidłowość rozliczeń podatkowych pod kątem poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów.

 Korzystając z naszego wsparcia polegającego na przeprowadzeniu audytu podatkowego, klient zyskuje cenne informacje w zakresie rozliczeń podatkowych mających miejsce w jego firmie, obszarów nieprawidłowości oraz potencjalnych ryzyk związanych z możliwością zakwestionowania prawidłowości rozliczeń przez organy podatkowe. Każdy audyt podatkowy zakończony jest przygotowaniem obszernego pisemnego raportu, który przedstawia przeprowadzony zakres prac, zidentyfikowane obszary nieprawidłowości oraz zawiera wnioski i praktyczne rekomendacje wraz z wytycznymi dla klienta.

W oparciu o nasz wynik audytu możliwe jest przedsięwzięcie odpowiednich działań mogących zarówno wyeliminować ryzyko podatkowe, jak też osiągnąć wymierne korzyści podatkowe w związku ze zidentyfikowaniem potencjalnych obszarów zwolnień i wyłączeń z opodatkowania.

Nasza oferta

Ulga B+R

Z ulgi badawczo-rozwojowej skorzystać może każdy przedsiębiorca prowadzący działalność nastawioną na badania lub rozwój. Wystarczającym jest to, aby w ramach działalności zachodziły procesy związane z opracowaniem nowych rozwiązań i produktów lub toczyły się prace nad modyfikacją i usprawnieniem tych już istniejących.

Ulga badawczo-rozwojowa jest przy tym skierowana zwłaszcza do przedsiębiorców prowadzących działania rozwojowe na własne potrzeby – w celu zbudowania swojej konkurencyjnej pozycji. Oznacza to, że może być z dużym powodzeniem wykorzystana niemal w każdym sektorze biznesu. Często przedsiębiorcy nie są nawet świadomi tego, że w ramach ich działalności prowadzone są prace rozwojowe lub badawcze, które z powodzeniem mogą zakwalifikować się do ulgi B+R.

Ulga B+R daje możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia poniesionych kosztów. W praktyce prowadzi do niezwykle efektywnego obniżenia podatku do zapłaty.

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie w zakresie skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Oferujemy nasze wsparcie przy zidentyfikowaniu działań B+R, a także dokonujemy analizy i kalkulacji potencjalnych zysków. Wspieramy klienta zarówno w zakresie identyfikacji prawa do ulgi, jak też na etapie jej rozliczenia w zeznaniu rocznym.

Ulga B+R

IP BOX

Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszła nowa zachęta podatkowa w postaci obniżonej stawki podatku dochodowego. Ma ona zastosowanie do dochodu z określonych praw własności intelektualnej i określana jest jako IP BOX.

Preferencyjna stawka podatku w ramach IP BOX wynosi 5% i ma na celu stymulować procesy innowacyjne, a także zachęcać podatników do  inwestycji w działalność badawczo-rozwojową oraz do komercjalizowania wypracowanych rozwiązań. Wraz z ulgą B+R stanowi jeden z mechanizmów rozliczeń podatkowych, który właściwie wykorzystany pozwoli uzyskać znaczne oszczędności podatkowe.

Naszym klientom pomagamy ocenić, czy w ramach ich działalności osiągane są dochody, które mogą być opodatkowane 5% podatkiem w ramach IP BOX. Oferujemy pełne wsparcie przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań rachunkowych, które zapewnią prawidłowość rozliczania dochodów z wykorzystaniem nowego mechanizmu podatkowego.

Nasza oferta

Wsparcie nowych inwestycji

Od września 2018 r. niemalże wszyscy podatnicy mogą skorzystać z preferencji podatkowych zarezerwowanych dotychczas dla podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Nowe rozwiązanie w postaci decyzji o wsparciu nowej inwestycji daje możliwość ubiegania się o przyznanie zwolnienia z podatku dochodowego w związku z realizacja nowej inwestycji, która może mieć formę rozbudowy istniejącego zakładu, budową nowego zakładu, zwiększeniem mocy produkcyjnych, zakupem nowych środków trwałych lub zwiększeniem zatrudnienia. Prawo do zwolnienia z podatku dochodowego uzależnione jest od wartości inwestycji i może być przyznane na okres nawet 15 lat.

O zwolnienie z podatku dochodowego w związku z nową inwestycją ubiegać mogą się obecnie przedsiębiorcy dokonujący inwestycji na terenie całego kraju. Zdecydowanie w najlepszej pozycji są mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy realizujący inwestycje na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia. W tych przypadkach próg inwestycji jest bardzo niski i pozwala często na uzyskanie znaczącego zwolnienia z podatku dochodowego.

Klientom planującym inwestycje oferujemy wsparcie przy ocenie możliwości otrzymania decyzji o zwolnieniu z podatku dochodowego w związku z nową inwestycją. Zapewniamy także przeprowadzenie całego procesu związanego z ubieganiem się o wydanie decyzji od strony prawno-podatkowej oraz pomagamy dbać o prawidłowość rozliczeń podatkowych w związku z wydaną decyzją o wsparciu.

Nasza oferta

PIT

Zapewniamy eksperckie wsparcie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”).  W realiach gospodarczych związanych z niejednolitą interpretacją przepisów, dywersyfikacją źródeł dochodów i świadczeń, złożonością transakcji gospodarczych pomagamy zachować prawidłowość rozliczeń PIT i wyeliminować ryzyko sankcji podatkowych.

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie PIT dla klienta biznesowego, w tym dla kadry zarządzającej wyższego szczebla. Pomagamy prawidłowo oceniać skutki zaistniałych zdarzeń gospodarczych, a także tych dopiero planowanych. Wspieramy klientów we wszelkich problematycznych, czasochłonnych i uciążliwych czynnościach związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku PIT.

Zapewniamy efektywność rozliczeń PIT oraz ich zgodność z prawem. Oceniamy skutki planowanych działań i sugerujemy potencjalne obszary możliwych oszczędności podatkowych.

Nasza oferta

CIT

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (,,CIT’’) oraz przy podatkowej kwalifikacji wszelkich zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zapewniamy doradztwo prawne odpowiadające na wszelkie potrzeby klientów i ich wątpliwości wynikające ze stale zmieniającego się otoczenia podatkowego oraz zmiennej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz sądów. Pomagamy zachować poprawność rozliczeń w zakresie wszelkich obszarów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością, skupiając się w szczególności na szczególnie wrażliwych obszarach podatku CIT (wydatki na usługi niematerialne, ograniczenia w możliwości zaliczenia wydatku do kosztów, ceny transferowe, podatek u źródła, kwalifikacja dochodu do źródła przychodów i inne).

Naszym klientom pomagamy prawidłowo oceniać skutki zaistniałych zdarzeń gospodarczych, a także identyfikować wszelkie potencjalne obszary ryzyka. Wspieramy klientów także we wszelkich problematycznych, czasochłonnych i uciążliwych czynnościach związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku CIT, w tym w bieżących kontaktach z organami podatkowymi.

Doradzamy jak zapewnić efektywność rozliczeń podatku CIT, a także aktywnie pomagamy wyszukać potencjalne obszary oszczędności podatkowych.

Nasza oferta

VAT

Pomagamy zadbać naszym klientom o pełną poprawność w zakresie rozliczeń VAT. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach krajowych i unijnych oraz obserwujemy aktywność organów podatkowych, sądów, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W efekcie jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie, które skupiać się będzie wokół zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego stosowanej polityki rozliczenia podatku VAT naszych klientów.

Dążymy do tego, aby w ramach działalności naszych klientów nie występowały potencjalne obszary ryzyka na gruncie podatku VAT. Pomagamy w prawidłowy sposób ustalić moment powstania obowiązku podatkowego, stawkę podatku oraz rozliczyć należność z tytułu VAT. Podejmujemy odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności osobistej przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w ramach firmy.

Nasze wsparcie zawsze dostosowane jest do potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Skupiamy się na tym, aby proponować wyłącznie najkorzystniejsze rozwiązania, które odpowiadać będą celom biznesowym klienta. Oferujemy wsparcie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego odpowiadającego przyjętemu modelowi biznesowemu.

Nasza oferta

Compliance

W ramach naszej oferty zapewniamy klientom specjalistyczny compliance podatkowy (zarządzanie zgodnością i ryzykiem podatkowym). Nasze wsparcie w tym zakresie skupia się wokół zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami, obowiązkami proceduralnymi oraz raportowymi.

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych realiach prawnych związane jest z koniecznością dochowania wielu określonych obowiązków nałożonych przez przepisy. Ich naruszenie może wiązać się z daleko idącymi sankcjami. Tylko właściwie opracowany zespół zasad i procedur pozwala wyeliminować lub zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawisk naruszających przepisy, mogących skutkować powstaniem odpowiedzialności karnej, administracyjnej i podatkowej po stronie przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej w organizacji.

Korzystając z naszego wsparcia klient może liczyć na specjalistyczny nadzór nad zapewnieniem zgodności rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami oraz nad wdrożeniem w ramach firmy odpowiednich procedur oraz polityk.

Nasza oferta

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346