Audyt podatkowy

Zapytaj o ofertę

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy polega na wnikliwym badaniu ksiąg pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych. Prowadzona przez nas analiza skupia się na ustaleniu prawidłowości przedmiotu i podstawy opodatkowania, a także na ocenie prawidłowości kwalifikowania konkretnych zdarzeń gospodarczych pod kątem poszczególnych obowiązków podatkowych.

W ramach audytu podatkowego sprawdzamy poprawność rozliczeń podatkowych, a także identyfikujemy potencjalne obszary ryzyka podatkowego i obszary nieprawidłowości. Przygotowany przez nas raport z audytu podatkowego zawiera nie tylko wnikliwe przedstawienie sytuacji prawno-podatkowej Klienta, lecz także konkretne wnioski i rekomendacje, które pozwolą uniknąć sankcji lub pozwolą w należyty sposób przygotować się do potencjalnej kontroli.

Celem naszego raportu z audytu podatkowego jest przedstawienie w detalach sytuacji podatkowej Klienta oraz zarysowanie obszarów ryzyka wraz z rekomendacjami i instrukcjami, które pozwolą w przyszłości na efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmie.

W jaki sposób przebiega nasz audyt podatkowy?

Przeprowadzany przez nas audyt podatkowy polega na badaniu wybranych lub wszystkich rozliczeń podatkowych. Nasze badanie wiąże się z osobistą obecnością audytorów, którzy zbiorą dokumentację źródłową oraz zbadają procedury wewnętrzne związane z rozliczaniem należności podatkowych.

Nasze wsparcie dostosowujemy zawsze do oczekiwań Klienta. Prowadzony audyt podatkowy może więc mieć formę:

 1. Audytu podstawowego – jest to badanie polegające na analizie wybranych obszarów transakcji i obszarów ryzyka podatkowego (np. wybrane transakcje sprzedaży, wybrane wydatki na rzecz podmiotu powiązanego, wybrane inwestycje, wybrane należności objęte podatkiem u źródła, itp.)/
 2. Szczegółowego audytu podatkowego – jest to badanie polegające na szczegółowym przeanalizowaniu rozliczeń w ramach konkretnego podatku, zbioru transakcji lub konkretnego obszaru podatkowego (np. prawidłowość rozliczeń z tytułu VAT, prawo do ulgi badawczo-rozwojowej, prawidłowość rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, itp.).
 3. Kompleksowego audytu podatkowego – jest to badanie polegające na całościowej weryfikacji wszystkich rozliczeń podatkowych podatnika. Audyt podatkowy o tym zakresie pozwala na dokonanie dokładnej oceny sytuacji podatkowej oraz zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych obszarów ryzyka, a w efekcie tego podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Każdy audyt podatkowy kończy się raportem, który zawiera kompleksową analizę obszarów objętych audytem, a także wnioski i praktyczne rekomendacje, które pozwolą na właściwe wywiązanie się z obowiązków lub podjęcie odpowiednich działań w celu eliminacji nieprawidłowości. W oparciu o nasz raport możliwym jest także skuteczniejsze przygotowanie się do potencjalnej kontroli w zakresie zidentyfikowanych przez nas obszarów ryzyka poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wspierającej (tzw. ,,defense file’’).

Na jakich obszarach podatkowych zapewniamy audyt podatkowy?

Dokonujemy audytu podatkowego w zakresie wszystkich podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W zakres naszego audytu podatkowego może wchodzić w szczególności:

 • podatek od towarów i usług;
 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek akcyzowy;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek od nieruchomości;
 • inne podatki i opłaty lokalne.

Oferujemy także wyspecjalizowane usługi audytu podatkowego poszczególnych wrażliwych obszarów podatkowych, będących w obszarze szczególnego zainteresowania organów podatkowych. W tym zakresie oferujemy m. in.:

 • audyt prawidłowości wywiązywania się z obowiązków dokumentacyjnych i audyt cen ustalanych z podmiotami powiązanymi (audyt cen transferowych);
 • audyt w zakresie prawidłowości rozliczania podatku u źródła (audyt WHT);
 • audyt wydatków na usługi niematerialne;
 • audyt w zakresie skutków działań zmierzających do optymalizacji podatkowej; (audyt pod kątem klauzuli generalnej (GAAR)) i szczególnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania (TAAR));
 • audyt podatkowy programów motywacyjnych;
 • audyt podatkowy należytej staranności w VAT i ryzyka uczestnictwa w oszustwie podatkowym.

Co Klient zyskuje dzięki naszemu audytowi podatkowemu?

Korzystając z naszego audytu podatkowego Klient zyskuje kompleksową analizę prawidłowości rozliczeń podatkowych z danego obszaru poddanego badaniu. Udostępniony Klientowi wnikliwy raport z audytu pozwala nie tylko zidentyfikować obszary potencjalnego ryzyka, lecz także, dzięki temu, że zawiera praktyczne wnioski i instrukcje z naszej strony, umożliwia na podjęcie w jak najszybszym tempie odpowiednich działań pozwalających na wyłączenie ryzyka podatkowego.

Na etapie całego badania prowadzimy ścisłą współpracę z Klientem oraz jego komórką księgową, omawiając wszelkie kluczowe aspekty związane z badaniem i okoliczności towarzyszące danemu zdarzeniu. Skupiamy się w szczególności na problemach rodzących najwięcej trudności i na zdarzeniach nietypowych, które mogą budzić wątpliwości organów.

Dążymy do tego, aby nasz audyt prowadził do maksymalnego zabezpieczenia Klienta i zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek kontroli ze strony organów podatkowych.

Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346