DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Compliance podatkowe

Oferujemy kompleksową i wnikliwą weryfikację sytuacji Klienta pod kątem nałożonych na niego obowiązków ewidencyjnych, proceduralnych oraz raportowych. Zapewniamy wdrożenie odpowiednich rozwiązań pozwalających na maksymalne ograniczenie ryzyk prawnych i podatkowych związanych z prowadzoną działalnością.

Tworzymy i wdrażamy usystematyzowane procedury, które w szczegółowy sposób określają prawidłowe zasady rozliczeń i weryfikacji kontrahentów, a także pozwalają na właściwe wywiązanie się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków ewidencyjnych i raportowych związanych ze sferą podatkową.

W zakresie compliance podatkowego oferujemy w szczególności usługi skupiające się wokół:

 • audytu compliance – badanie służy weryfikacji obecnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem określenia ryzyk oraz obszarów, które powinny zostać objęte sferą szczegółowej regulacji wewnętrznej;
 • podatku u źródła – weryfikujemy obecne zasady poboru podatku u źródła, a także opracowujemy kompleksowe procedury poboru WHT;
 • schematów podatkowych (MDR) – analizujemy zdarzenia gospodarcze i dokonujemy ich oceny pod kątem kwalifikacji jako schemat podatkowy, a także opracowujemy procedury wewnętrzne dla podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych;
 • VAT compliance – weryfikujemy stosowane procedury rozliczenia podatku VAT, w tym w szczególności pod kątem dochowania należytej staranności. Oceniamy także przyjęte polityki rachunkowe pod kątem ich zgodności z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 • compliance rozliczeń podatkowych – dokonujemy przeglądów rozliczeń rocznych podatków dochodowych oraz podatku VAT pod kątem ich prawidłowości. Sporządzamy raporty z audytu obejmujące zidentyfikowane błędy oraz ryzyka podatkowe wraz z rekomendacjami oraz czynnościami zaradczymi.

Dlaczego warto nam powierzyć compliance podatkowe?

Zapewniamy Państwu wsparcie, które w istotnym stopniu przyczyni się do minimalizacji lub eliminacji ryzyka potencjalnych błędów i naruszeń, które skutkować mogą odpowiedzialnością finansową lub osobistą.

Korzystając z naszego compliance podatkowego zapewniamy Państwu w szczególności:

 • szczegółowy przegląd ryzyka podatkowych związanych z prowadzonym profilem działalności oraz dokonywanymi czynnościami gospodarczymi;
 • opracowanie szczegółowych wytycznych co do niezbędnych procedur oraz zmian w politykach rachunkowych i podatkowych w związku z poszczególnymi obszarami ryzyka;
 • bieżące doradztwo w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków, obejmujące wskazywanie możliwych do wdrożenia rozwiązań pozwalających na ograniczenie odpowiedzialności oraz zmniejszenie poziomu ryzyka;
 • wsparcie w zakresie postępowań podatkowych, administracyjnych i karnych, w zakresie związanym z wywiązywaniem się z poszczególnych obowiązków;
 • tworzenie defence file w postaci dokumentacji potwierdzającej dochowanie określonych obowiązków oraz wykonanie określonych świadczeń;
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu aktualnych przepisów podatkowych oraz obowiązków nałożonych na konkretne jednostki gospodarcze. Przeprowadzane szkolenia pozwalają na zachowanie aktualnej wiedzy kadry zarządzającej oraz działów operacyjnych i księgowych podatnika, niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów gospodarczych i dochowania obowiązków ustawowych.
Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346