DORADZTWO PRAWNE

Zapytaj o ofertę

Doradztwo korporacyjne

Doradzamy we wszelkich aspektach prawa handlowego odnoszących się do funkcjonowania biznesu. Posiadamy rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych w obrocie, a także w zakresie wszelkich zagadnień prawnych związanych z organizacją odpowiednich relacji właścicielskich i ładu korporacyjnego.

Wspieramy klientów przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności gospodarczej lub rozważanej inwestycji, a także w zakresie dalszego funkcjonowania biznesu w obrocie. Pomagamy przeprowadzać procesy przekształceń działalności, także prowadzonej w formie spółek handlowych. Przeprowadzamy procesy podziałów i połączeń (M&A), zarówno skupiające się wokół uporządkowania struktury biznesowej grupy, jak i odnoszące się do transakcji związanych z nabyciem lub przejęciem spółek przez podmioty konkurencyjne, czy też inwestorów.

Świadczymy pomoc prawną skupiającą się na zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa prawnego prowadzonego biznesu, w tym usługi skupiające się na zabezpieczeniu majątku i ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólników lub członków organów zarządzających. Reprezentujemy klientów w ramach sporów wewnętrznych, w kontaktach z organami państwowymi, a także przed sądami.

Co obejmuje nasze doradztwo korporacyjne?

Oferujemy wsparcie dostosowane do potrzeb i specyfiki planowanego lub już prowadzonego biznesu. Zapewniamy wsparcie małych, jak i dużych przedsiębiorców, działających zarówno w formie spółek handlowych, jak też w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nasze doradztwo korporacyjne obejmuje swoim zakresem w szczególności:

 • Wsparcie przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności gospodarczej lub rozważanej inwestycji. W ramach naszego wsparcia gwarantujemy m. in.: analizę obciążeń podatkowych oraz innych obciążeń publicznoprawnych, rekomendacje w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej, rozwiązania zabezpieczające majątek osobisty.
 • Opracowywanie umów spółek dostosowanych do konkretnych założeń biznesowych Klienta. Konstruujemy umowy spółek, które są dostosowane do profilu zakładanej działalności, a także stosunków panujących między wspólnikami oraz ich oczekiwań względem planowanego biznesu.
 • Kompleksowe wsparcie w ramach procesu rejestracji spółki.
 • Wsparcie przy dostosowaniu umowy spółek do aktualnych potrzeb i założeń wspólników. Identyfikujemy obszary ryzyka i rekomendujemy klauzule umowne, które mają na celu zabezpieczenie interesów wspólnika lub samej spółki. Rekomendujemy postanowienia, które pozwolą na osiągnięcie zakładanego celu biznesowego przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnego ryzyka sporu lub paraliżu decyzyjnego.
 • Przygotowywanie uchwał spółek wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z podejmowanych decyzji biznesowych. Nasze wsparcie pozwala wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów oraz umowy spółki.
 • Wsparcie prawne w ramach przeprowadzanych zgromadzeń wspólników pełniąc funkcję protokolanta lub przewodniczącego zgromadzenia.
 • Pomoc w efektywnym i bezpiecznym prawnie zakończeniu działalności prowadzonej w formie spółki handlowej. Zapewniamy wdrożenie efektywnych rozwiązań prawnych i podatkowych pozwalających zakończyć biznes.
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych. Oferujemy efektywne wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa handlowego, w szczególności związanych z zaskarżaniem uchwał, rozwiązywaniem spółek, a także w zakresie roszczeń związanych z transakcjami podziałów oraz połączeń.

Na jakich obszarach zapewniamy doradztwo korporacyjne?

Zapewniamy Państwu doradztwo korporacyjne w zakresie związanym zarówno z rozpoczęciem działalności i jej bieżącym prowadzeniem, jak też związanym z planami restrukturyzacyjnymi (zmiana struktury własnościowej, przekształcenia) i transakcyjnymi (podziały, połączenia, zbycie biznesu).

W ramach naszej oferty świadczymy więc także pomoc prawną związaną z procesami:

 • przekształceń jednoosobowych działalności oraz spółek handlowych;
 • podziałów i połączeń (zarówno krajowych jak i transgranicznych);
 • sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części;
 • sprzedaży lub nabycia udziałów/akcji, praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej;
 • zakupu przedsiębiorstw w ramach projektów restrukturyzacyjnych.
Kontakt

Kontakt

Adam Żądło radca prawny

ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY, PARTNER

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344