DORADZTWO PODATKOWE

Zapytaj o ofertę

Due diligence podatkowe

Oferujemy kompleksową i wnikliwą weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w ramach przedsiębiorstwa, która obejmuje audyt podatkowy rozliczeń w:

 • podatku od towarów i usług;
 • podatku dochodowego;
 • akcyzy;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • podatku od nieruchomości;
 • innych wybranych podatków i opłat lokalnych.

W ramach naszego badania due diligence Klient otrzymuje także dokładne informacje co do prawidłowości rozliczeń innych należności publicznoprawnych, takich jak m. in. składki na ubezpieczenia społeczne.

Jakie obszary analizujemy w ramach badania due diligence?

Nasze badanie pozwala na kompleksową ocenę całościowej sytuacji prawno-podatkowej przedmiotu inwestycji.

W ramach podatku dochodowego zapewniamy w szczególności:

 • analizę prawidłowości deklarowanych przychodów oraz kosztów z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej;
 • weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych pod kątem odrębności wynikających z prawa bilansowego i podatkowego;
 • szczegółową weryfikację kosztów podatkowych pod kątem odpowiednich wyłączeń i klauzul ograniczających prawo do rozpoznania kosztów;
 • weryfikację prawidłowości momentu rozpoznawania kosztów w czasie;
 • analizę rodzajów kosztów wraz z przeprowadzeniem badania szczegółowego dokumentów źródłowych związanych z kosztami i ich wysokością;
 • oszacowanie ryzyka podatkowego w zakresie potencjalnej możliwości zakwestionowania rozliczeń w podatku dochodowym;
 • identyfikację obszarów agresywnej optymalizacji podatkowej oraz obszarów możliwych do zakwestionowania na podstawie szczególnych klauzul przeciwdziałających unikaniu opodatkowania;
 • identyfikację transakcji z podmiotami kreującymi obowiązek dokumentacyjny lub ryzyko w zakresie cen transferowych.

W zakresie podatku od towarów i usług nasze badanie due diligence obejmuje:

 • weryfikację procedur i standardów należytej staranności w podatku VAT;
 • identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego na gruncie VAT (odpowiedzialność solidarna, wykluczenie prawa do odliczenia, wyłączenie wydatków z kosztów itp.);
 • analizę prawidłowości stosowania prawa do odliczenia;
 • ocenę kompletności opodatkowania transakcji gospodarczych podatkiem od towarów i usług wraz z weryfikacją prawidłowości ustalenia podstawy opodatkowania;
 • identyfikację obszarów unikania lub uchylania się od opodatkowania podatkiem VAT;
 • weryfikację prawidłowości stosowania zwolnień oraz wyłączeń z opodatkowania podatkiem VAT.

W zakresie pozostałych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym zapewniamy analizę i identyfikację obszarów ryzyka oraz analizę istotnych pod kątem finansowym zdarzeń gospodarczych w kontekście obciążeń publicznoprawnych im towarzyszących i prawidłowości zastosowanych metod rozliczeń.

Co Klient zyskuje dzięki naszemu badaniu due diligence?

Korzystając z naszego doświadczenia zapewniamy państwu szczegółowy audyt ryzyka podatkowego obejmujący w szczególności kluczowe obszary zainteresowania organów podatkowych.

W oparciu o nasz raport Klient zyskuje cenne informacje pozwalające na ukształtowanie szczególnych warunków transakcji, przygotowanie niezbędnych oświadczeń i gwarancji podatkowych. Zidentyfikowane w prawidłowy sposób obszary ryzyka pozwalają także na wdrożenie niezbędnych klauzul odszkodowawczych, a także negocjacje w zakresie ceny.

Dzięki naszej skuteczności i sprawnemu działaniu dostarczamy Klientowi informacji pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa planowanej transakcji i zyskanie oszczędności w toku procesu negocjacyjnego.

Kontakt

Kontakt

ŁUKASZ CHMIELECKI

DORADCA PODATKOWY, PARTNER

lukaszchmielecki@alcs.pl
+48 570 542 346