I. Administrator

Współadministratorami danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach strony https://www.alcs.pl są:

 1. Adam Żądło, prowadzący dzialalność gospodarczą pod firmą ALCS Radca Prawny Adam Żądło, ul. Hołdunowska 100, 43-143 Lędziny, NIP: 6462980421;
 2. Łukasz Chmielecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Chmielecki Activities, ul. Wróblewskiego 71A/53, 94-032 Łódź, NIP: 7272656416.

Ze Współadministatorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@alcs.pl 

II. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz w celu dostosowania treści strony do zainteresowań usługobiorców.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mailowej, zapytań za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku ze świadczonymi usługami.
 • W związku ze świadczeniem usług zbieramy dane osobowe również podczas spotkań biznesowych, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych,w celach nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Współadministratorów art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest utrzymanie kontaktów biznesowych i/lub służbowych.
 • W razie przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Przetwarzamy jedynie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu w jakim te dane zostały zebrane.

Dane osobowe przez nas przetwarzane mogą być ujawniane, na nasze wyraźne polecenie i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy podanie danych może być wymagane ze względu na rozliczenie podatkowe świadczonej usługi. Odmowa podania danych może uniemożliwić nam prowadzenie korespondencji, załatwienie sprawy, utrzymanie kontaktów biznesowych/służbowych  i/lub zawarcie umowy.

III. Przetwarzane dane osobowe

W ramach systemu komentarzy przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię, nazwisko (o ile zostały udostępnione),
 2. pseudonim,
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 4. adres strony internetowej oraz
 5. adres IP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest zgoda, którą użytkownik wyraża poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego bądź bezpośredni kontakt mailowy na adresy kontaktowe wskazane na stornie.

W stosunku do danych przysługują określone prawa, które regulują właściwe przepisy (patrz pkt VI). Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są także dane dotyczące wizyty (tzw. pliki cookies – patrz pkt IV)

Wszelkie kategorie przekazanych danych osobowych pozostają poufne. W stosunku do danych podejmowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. Dane podlegają zabezpieczeniu przed dostępem osób nieupoważnionych.

IV. Cookies oraz usługi zewnętrzne

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itp.) w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony.

Pliki te mogą być w każdym momencie usunięte przy wykorzystaniu odpowiedniej opcji przeglądarki. Przeglądarki umożliwiają również blokowanie wykorzystania plików cookies na stałe. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź panel pomocy swojej przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz marketingowych. Oznacza to, że pliki cookies wykorzystywane są w ramach tej strony m. in. do:

 1. dostosowania zawartości strony do preferencji usługobiorców oraz optymalizacji korzystania ze strony;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób czytelnik korzysta ze strony, co umożliwia jej ulepszenie poprzez tworzenie treści dostosowanych do zainteresowań usługobiorców;

Dla realizacji celów tej strony, została ona zintegrowana i zsynchronizowana z usługami świadczonymi przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w tym w szczególności z usługą Google Analytics. Jest to narzędzie służące do analizy ruchu na stronie, zaś dane za jego pomocą zgromadzone służą do tworzenia statystyk ruchu i zachowań użytkownika na stronie. Dane zgromadzone w ten sposób wykorzystywane są na potrzeby tworzenia nowych treści i zmian w strukturze bloga, przy czym nie stanowią danych, które w ramach strony przypisywane są konkretnej osobie ją odwiedzającej.

V. Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania strony. Dane zostaną usunięte z usunięcia strony bądź w razie zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych przez uprawnioną osobę.

VI. Uprawnienia w stosunku do danych

Użytkownikowi, którego dane zostały zgromadzone przysługują, w określonych we właściwych przepisach sytuacjach:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VII. Zastrzeżenia

Powyższa polityka prywatności może ulec zmianie.